เงื่อนไขการติดตั้ง

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ   ถือ เป็นสิ่ง  ที่ผู้ใข้ต้องพิจารณาให้ความสำคัญ

1      การติดตั้งต้องให้ความสำคัญดังนี้

1.1     ความปลอดภัย ( Safty First )  

ความมั่นคง แข็งแรง ของ ตำแหน่งติด  ชุดคอยล์เย็น  ( Fan Coil Unit )

ความมั่นคง แข็งแรง ของ  ตำแหน่งวาง ชุดคอยล์ร้อน ( Condensing Unit )

1.2    ความปลอดภัยและสะดวกในการซ่อมบำรุง  ( Safty & Easy in Service & Maintenance )

การติดตั้งในที่สูงเกินควร  โดยไม่มี  Support ที่แข็งแรงและมีพื้นที่  จะนำไปสู่อันตรายและยุ่งยากในการซ่อมบำรุง

1.3    ความสวยงามและศิลป แห่งการติดตั้ง

ช่างที่ชำนาญ  จะให้คำปรึกษาถึงตำแหน่งติดตั้งที่ถูกต้อง  สวยงาม  เพื่อให้เครื่องปรับอากาศเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องประดับ

1.4   ความประหยัด  โดยคำนึ่งถึง คุณภาพและมาตรฐานทางวิศวกรรมปรับอากาศ

ช่างที่มีความเป็นมืออาชีพ  จะไม่ลดคุณภาพวัสดุ  และมาตรฐานของงาน

   2.    ต้องติดตั้งโดยช่างมืออาชีพและมีมาตรฐานทางวิศวกรรม

2.1     เครื่องปรับอากาศจะทำงานเต็มประสิทธิภาพ

2.2    ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

2.3    ประหยัดค่าซ่อมบำรุง

2.4    อายุการใช้งานยืนยาวตามมาตรฐาน

   3.   ความปลอดภัย  ต่อ  ทรัพย์สินและชีวิต

ช่างเครื่องปรับอากาศ เป็นบุคตลที่มักจะต้องเข้าไปปฎิบัติงาน  ใน ที่พักอาศัย  ห้องนอน   จึงต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

3.1   ต้องเป็นช่างที่มาจาก บริษัท หรือหน่วยงานที่  เชื่อถือและตรวจสอบได้

3.2  มีบัตรประจำตัว  ที่อยู่   หมายเลขโทรศัพท์  ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

3.4  มีการรับประกันงาน   และอะไหล่

เงื่อนไข และ ราคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

  1.     กรณีเครื่องปรับอากาศใหม่  

ขนาดเครื่องปรับอากาศ                   แบบติดตั้ง                ค่าติดตั้ง / ชุด             แบบติดตั้ง              ราคาติดตั้ง/ชุด     

9,000 – 13,000    btu/hr                  wall type                     2,500.00                 ceiling type                   3,500.00

15,000 – 18,000    btu/hr                  wall type                      3,500.00                ceiling type                   4,500.00

20,000 – 25,000    btu/hr                 wall type                      4,000.00                ceiling type                   5,000.00

28,000 – 30,000    btu/hr                 wall type                      4,500.00                ceiling type                    5,500.00

33,000 – 43,000    btu/hr                                                                                     *   ceiling type                  6.000.00

44,000 – 48,000    btu/hr                                                                                     *   ceiling type                  7,000.00

50,000 – 60,000    btu/hr                                                                                     *   ceiling type                  8,000.00

เงื่อนไขการติดตั้ง

1    ราคาคิดจาก ระยะสายไฟฟ้า จากตู้จ่ายไฟฟ้า ถึง ตัวเครื่อง  ไม่เกิน  10  เมตร

2    ราคาคิดจาก ระยะท่อน้ำยา  ระหว่าง  คอยล์ร้อน และ คอยล์เย็น  ไม่เกิน  4  เมตร

3    ในกรณีที่ต้องใช้ ขาแขวน  ( Support & Hanger )  คอลย์เย็น  หรือ  คอยล์ร้อน  คิดเพิ่มชุดละ  500.00  บาท

4    รางครอบท่อส่วนที่เกินจาก  4  เมตร  คิดเพิ่มเมตรละ  350.00  บาท

5    บริษัทฯ   จัดเตรียม    เซอร์กิตเบรคเกอร์ ( CB  1 Ph )  ท่อน้ำทิ้ง ( Drain )  ขายางรอง คอนเดนซิ่ง กรณีตั้งพื้น

6    บริษัทฯ   สงวนสิทธิ์ในการคิดราคาเพิ่ม  ในกรณีใช้ เซอร์กิตเบรคเกอร์ ชนิด  ไฟ 3 สาย   ( CB  3 Ph  380 V )

7    บริษัทฯ   คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มในกรณีที่   สายไฟฟ้า  และ  ท่อน้ำยาเกิน  4  เมตร  ดังนี้

  ขนาดเครื่องปรับอากาศ                       ท่อน้ำยา/เมตรละ                   สายไฟฟ้า/เมตรละ         

9,000 – 13,000    btu/hr                           350.00                                     50.00

15,000 – 18,000    btu/hr                           450.00                                      75.00

20,000 – 25,000    btu/hr                          500.00                                    100.00

28,000 – 30,000    btu/hr                          500.00                                    100.00

33,000 – 43,000    btu/hr                           700.00                                    100.00   ( 1 Ph 220 V )    350.00   ( 3 Ph 380 V )

44,000 – 48,000    btu/hr                           800.00                                   350.00   ( 3 Ph 380 V )

 

50,000 – 60,000    btu/hr                        1,000.00                                   350.00   ( 3 Ph 380 V )

8     บริษัท   รับประกันงานติดตั้ง  1 ปี   คอมเพรสเซ่อร์ และอะไหล่ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยผู้ผลิต

    ***  ในกรณี ที่สายไฟฟ้าต้องร้อยท่อ  จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม       

2    กรณีเครื่องปรับอากาศ เก่า

จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจาก  ราคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ดังนี้

2.1      ค่าท่อน้ำยา  จะคิดจาก   คอยล์ร้อน  ถึง  คอยล์เย็น   ( เต็มความยาว )  ในอัตราท่อส่วนเกิน 4 เมตรของ แอร์ใหม่

2.2     ค่าใช้จ่าย  ถอด – ย้าย  เครื่องปรับอากาศ เก่า  ทำความสะอาด

             ขนาดเครื่องปรับอากาศ                         ค่าถอด และทำความสะอาด / เครื่อง                              

9,000 – 13,000    btu/hr                                              1,000.00

15,000 – 18,000    btu/hr                                               1,000.00

20,000 – 25,000    btu/hr                                              1,200.00

28,000 – 30,000    btu/hr                                              1,200.00

33,000 – 43,000    btu/hr                                              1,800.00

44,000 – 48,000    btu/hr                                              2,000.00

50,000 – 60,000    btu/hr                                              3,000.00

2.3    บริษัทฯ  รับประกันงานติดตั้ง  แต่ไม่รับประกัน  เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์เดิม  6  เดือน

2.4    ในกรณีที่ต้องขนย้าย   จะมีค่าขนส่งต่างหาก